Regulamin i polityka prywatności Livsstil Nieruchomości

Od dnia 25 maja 2018r.mają zastosowanie przepisy RODO ,czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.

W tym dniu zmianie ulegnie Regulamin i Polityka Prywatności w naszej firmie informujemy ,że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest LIVSSTIL nieruchomości Danuta Wojtkowiak 60-122 Poznań ul.Węglowa 1/3

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: dw@livsstil.pl lub pisemnie
na adres: 60-122 Poznań ul. Węglowa 1/3

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego kupna, sprzedaży, zamiany, najmu, wynajmu nieruchomości.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania
obowiązujących przepisów dotyczących archiwizowania danych.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
– osoby te kwestionują prawidłowość danych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt
z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.