Livsstil Nieruchomości – Polityka przetwarzania danych

Od dnia 25 maja 2018r.mają zastosowanie przepisy RODO ,czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.

W tym dniu zmianie ulegnie Regulamin i Polityka Prywatności w naszej firmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest LIVSSTIL nieruchomości Danuta Wojtkowiak 60-122 Poznań ul. Węglowa 1/3
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: dw@livsstil.pl lub pisemnie na adres:
  60-122 Poznań ul. Węglowa 1/3
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego kupna, sprzedaży, zamiany, najmu, wynajmu nieruchomości.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania obowiązujących przepisów dotyczących archiwizowania danych.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) żądania usunięcia danych, gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  – osoby te kwestionują prawidłowość danych,
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
  – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Przejdź do ofert
Wróć do strony głównej
Przejdź do Kontakt